Składanie artykułów

Wymagania redakcyjne

Składana praca powinna być zgodna z poniższymi wymogami:

 

Nadsyłanie artykułów drogą elektroniczną

Czy już masz Nazwę Użytkownika/Hasło dla Didactica Mathematicae?
Przejdź do logowania

Potrzebujesz Nazwy Użytkownika/Hasła?
Przejdź do rejestracji

Rejestracja i zalogowanie są wymagane aby nadsyłać artykuły i sprawdzać status złożonych publikacji.

 

Wskazówki dla autorów

Prace do publikacji w Didactica Mathematicae powinny być przysłane jako plik LATEX, TEX oraz PDF  na adres dydmat@ap.krakow.pl

Prace powinny być napisane w języku angielskim. Praca musi być oryginalna. Składając materiał, autor jednocześnie deklaruje, że nie został on oddany do druku gdzie indziej. Praca powinna zawierać streszczenie, adres e-mail oraz adres do korespondencji. Jest pożądane, by do pracy było dołączone obszerne streszczenie w języku polskim (2 strony).

Po zaakceptowaniu pracy autor poproszony zostanie o przysłanie wersji zapisanej jako plik LATEX lub TEX, gdzie

  • wyróżnienia będą wykonane kursywą lub wytłuszczone,
  • cytaty będą umieszczone w cudzysłowie lub wcięte.

Rysunki powinny być dołączone oddzielnie jako pliki .bmp o rozdzielczości co najmniej 300 dpi, ze wskazaniem ich miejsca w tekście.

Bibiografia powinna mieć następujący format:

- artykuł:

B e g l e, A. G.: 1969, The role of research in the improvement of mathematics education, Educational Studies in Mathematics 2, pp.  232-244. 

- książka:

F r e u d e n t h a l, H.: 1973a, Mathematics as an Educational Task, D. Reidel, Dordrecht. 

- rozdział lub artykuł w pracy zbiorowej:

B e l l, A.: 1988, The systematic use of cognitive conflict in teaching: three experiments, in: Role de l'erreur dans l'apprentissage et l'enseignement de la mathematique, les Editions de l'Universite de Sherbrooke, pp.  124-125.

Powołania się na literaturę powinny mieć postać:

...(Freudenthal, 1973a, p. 123) lub ... Freudenthal (1973a, p. 123) said ...

Odpowiednie odesłania do źródeł internetowych powinny zawierać adres URL oraz datę dostępu.

DM Oświadczenie autora (PDF)

DM Oświadczenie autora (DOCX)

 
© Copyright Polskie Towarzystwo Matematyczne | Hosted by MIMUW | Design: Podpunkt | Production: Paweł Witkowski inTOOLS


The journal sponsored by

Ministry of Science and High Education

Print ISSN: 0208-8916, Online ISSN: 2353-0960